آکوردها

تلفیق هم زمان سه صدا یا تعدا بیشتری از اصوات را که به فاصله ی سوم روی هم قرارگرفته اند یا می توانند به فاصله ی سوم روی هم قرار بگیرند را آکورد می نامند.
آکوردها

آکورد_آکُرد_کورد_کُرد

آکورد،هارمونی

تلفیق هم زمان سه صدا یا تعدا بیشتری از اصوات را که به فاصله ی سوم روی هم قرارگرفته اند یا می توانند به فاصله ی سوم روی هم قرار بگیرند را آکورد می نامند. این تعریف برای اکثریت قریب به اتفاق صورت ها درست است اما آکوردهایی وجود دارند که طبق اصول دیگری ساخته شده اند ؛ مثلا در ترانه های چند صدایی روسی گاهی آکوردهایی دیده میشوند که از فواصل چهارم تشکیل شده اند .

سازماندهی اصوات در آکورد و تسلسل این آکوردها را هارمونی می نامند . هارمونی ، موجبات بیان مانل تر مضمون ملودی و نیز متحد کردن ملودی هایی که طور همزمان صدا می دهند را فراهم می آورد .

تریاد ، انواع مهم تر تریاد

آکوردی که از سه صدا با فاصله ی سوم روی هم تشکیل شده است تریاد نامیده می شود .

انواع مهم تر تریاد عبارتند از :

  1. تریاد بزرگ یا ماژور که از سوم بزرگ و و کوچک یا سوم بزرگ و پنجم درست تشکیل شده است
اسکرول به بالا