در حین آواز خواندن دو عملکرد اساسی و از لحاظ ساختاری کاملا متفاوت ولی در یک راستا و به موازات یکدیگر شکل می گیرند. وقتی هنرجو می خواهد آوازی را بخواند، در یک زمان باید هم از امکانات صوتی بدنش به بهترین نحو ممکن برای خلق یک صدا ی خوب استفاده کند و هم باید از لحاظ ذهنی بینشی را که نسبت به موسیقی و سبک مربوطه در خود پخته و جمع آوری کرده است ارائه دهد. صداسازی ارتباط مستقیم با عملکرد اولی پیدا می کند. بنابراین صداسازی به مفهوم کلی یعنی علمی که آگاهی شما را نسبت به بدنتان بعنوان یک ساز نشانه می گیرد. به زبان ساده تر، به این مساله اشاره دارد که چطور بتوانیم از امکانات صوتی بدنمان بطور صحیح و طبیعی استفاده کنیم و چطور این امکانات میتوانند همزمان با توسعه ی آگاهیمان گسترش یابند.

زمان برگزاری

شنبه ،دوشنبه و پنجشنبه

مدرس

احسان سالاری

هاسمیک کاراپتیان

اسکرول به بالا